lagmannsretten


Alle straffesaker blir først behandlet i tingretten. Til lagmannsretten kommer saker bare hvis de blir anket.

Lagmannsretten tar stilling til både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på nytt. I de fleste sakene er det tre fagdommere og fire meddommere som vurderer og avsier dom. I alvorlige saker (f.eks. drapssaker) består lagmannsretten av tre fagdommere og en jury på ti legmenn (ikke-jurister).

I sivile saker består lagmannsretten av tre fagdommere.

Det finnes fem lagmannsretter i Norge; i Oslo, Skien, Bergen, Trondheim og Tromsø.